Citat din statutul asociație despre cine suntem noi și ceea ce ne propunem:

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1. ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ, denumită și cu abrevierea ARPEC este
fondată potrivit actului constitutiv de către:

 • Manole Vasile, cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • Frujină Vlad Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Județul Argeș;
 • Beșleagă Liviu-Mihail, cetățean român, domiciliat în Județul Ialomița,;
 • Oprescu Adela, cetățean român, domiciliat în Județul Argeș și
 • Manole Mihai-Ștefan, cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate.

– care au constituit sus-numita asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele
fizice și persoanele juridice.

Art. 2. ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică, independentă și non-guvernamentală, desfășurarea unor activități de interes general referitoare la promovarea identității naționale românești prin educație și cultură.

Art. 3. Misiunea și scopul Asociației
Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul Promovării identității naționale românești prin educație și cultură având următoarea:

 • Misiunea ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este aceea de a se implica activ în promovarea și dezvoltarea educației și culturii românești, atât pe teritoriul României cât și în străinătate.
 • Scopul ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este să faciliteze în mod egal tuturor cetățenilor români (și nu numai) accesul la educație și cultură, în limba română, prin inițierea de proiecte la nivel național și internațional care să aibă ca scop principal promovarea valorilor naționale românești.

Art. 4. Denumirea Asociației

 •  Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ;
 • Abrevierea folosită va fi ARPEC.
 • Logo-ul folosit este: cel din imaginea alăturată mai jos.

Descrierea pentru logo-ul asociației constă în reprezentarea acestuia printr-un medalion de formă rotundă cu margine exterioară de culoare albastră, alături de o bandă interioară de culoare albă pe care stă scrisă denumirea Asociației cu litere mari negre. În interiorul medalionului se află tricolorul românesc, anul înființării și acronimul Asociației: ARPEC. Tot în interiorul medalionului se află două elemente distinctive și reprezentative pentru Asociație: o carte și harta României. Acestea reprezintă o carte deschisă din ale cărei pagini ies raze de lumină, ce vor să lumineze calea viitoarelor generații pentru renașterea națională.

 • Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN
  EDUCAȚIE și CULTURĂ.
 • În toate actele, anunțurile publicitare, corespondența ce va fi emisă de ARPEC, denumirea va fi urmată de specificarea locației filialei Asociației.
 • Folosirea de către un membru al ARPEC a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise și activități desfășurate este supusă aprobării prealabile a Comitetului Director al Asociației cu respectarea prevederilor prezentului statut și a legilor în vigoare.

Art. 5. Sediul Asociației

 • Sediul social al ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este situat în: Județul Ilfov, Comuna Bragadiru, Str. Crișul Repede, nr. 34-38, Vila 8, Lot 3, Tarla 25, Parcelele 107/8/1, Lot 25.
 • Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
 • Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau în străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
 • Personalitatea juridică a filialei se dobândește în condițiile legislației în vigoare din țara în care își are sediul sau filiala înființată.
 • Filiala este condusă de un Consiliu Director de Filială, alcătuit din cel puțin 3 membri numiți prin decizie de către Președintele Asociației.
 • Filiala nu poate deveni entitate cu personalitate juridică dar poate încheia, în nume propriu, acte juridice de colaborare, proiecte, desfășoară programe ținând o evidență proprie de administrare și de conservare cu obligativitatea raportării preliminare și aprobării prin Hotărârea Consiliului Director Central. Poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Filialei Asociației, numai cu baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ cu precizarea limitei mandatului și activităților permise filialelor.
 • Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 6. Durata funcționării
ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ se constituie și ființează pe durată nedeterminată și își va începe activitatea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Art. 7. Patrimoniul

 • Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 250 lei.
 • Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8. Obiective și Activități

 • În vederea realizării scopului ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociația are următoarele obiective și activități:
  a. Obiective:
  – implicarea activă în mediul educațional și cultural românesc, la nivel național și internațional, prin promovarea valorilor naționale românești;
  – înființarea de programe educaționale românești dedicate copiilor români;
  – implementarea de programe dedicate promovării educației și culturii naționale, în diaspora românească;
  – dobândirea statutului de partener al Ministerului Educației din România;
  -colaborarea cu instituțiile de presă la nivel local, național și internațional pentru elaborarea de analize, reportaje, știri sau materiale fotografice și video, cu privire la stadiul implementării proiectelor Asociației;
  – înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
  – dezvoltarea de aplicații și/sau platforme online dedicate mediului educațional, social și cultural românesc;
  – încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile publice și private din România și străinătate care au ca obiect de activitate asemănător cu cel al Asociației;
  b. Activități:
  Asociația va desfășura următoarele tipuri de activități:
  – activități sociale în vederea strângerii de fonduri cu destinație de ajutorare a unei comunități, grup sau persoane aflate în situații deosebite;
  – programe educative – Școli de iarnă – derulate în diaspora românească cu profesori din România susținuți de către Asociație;
  – programe educative – Școală de vară – pentru copiii din diaspora românească în zonele geografice tradiționale românești de mare impact istoric și cultural;
  -acordarea de sprijin prin asigurarea de asistență IT și online, pentru asociații, fundații, federații și uniuni;
  – organizarea de congrese, conferințe, simpozioane și mese rotunde, care au ca scop promovarea educației și culturii naționale;
  – programe de consiliere a părinților interesați să descopere metodologii moderne de educare și implicare, în viața tinerei generații;
  – activități de pregătire și formare profesională a studenților prin programe de voluntariat și/sau internship;
  – participarea la programe locale, naționale și internaționale, având ca scop educația și cultura națională;
  – activități de inițiere a unor proiecte de promovare a valorilor sociale și naționale românești;
  – încurajarea dezvoltării de proiecte socio-educative, culturale și istorice;
  – promovarea și susținerea cercetării în domeniul educativ, cultural și istoric (arheologic);
  – dezvoltarea de programe sociale și economice în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate;
  – Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor;
  – alte acțiuni conforme cu statutul asociației, regulamentului de ordine interioară și cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Schimbarea scopului și obiectivelor Asociației se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viață, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
 • În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9. Parteneriate

 • Asociația poate colabora sau afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în vederea realizării scopului și obiectivelor sale.
 • Sucursalele din țară sau străinătate nu au personalitate juridică proprie, funcționând ca structuri ale ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ.

Pentru detalii privind activitatea membrilor și despre hotărârile și deciziile luate de aceștia în Consiliul director (CD) și în Adunarea generală a asociaților(AGA), urmați calea indicată mai jos:

Ultima actualizare: NICIODATĂ

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Website-ului nostru. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică în mod substanțial. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.